با رعایت دستورات پزشکان کرونا را شکست می دهیم......